Paralen odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení doprovázené suchým kašlem a ucpaným nosem. Přináší úlevu od horečky, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, suchého kašle, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím usnadňuje dýchání.

Zobrazeno 1–12 z 59 výsledků

Více o lécích Paralen

Příbalový leták Paralen Grip chřipka a kašel

potahované tablety paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Paralen Grip chřipka a kašel a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Paralen Grip chřipka a kašel užívat
 3. Jak se Paralen Grip chřipka a kašel užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Paralen Grip chřipka a kašel uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Paralen Grip chřipka a kašel a k čemu se používá

V tabletách Paralen Grip chřipka a kašel se příznivě uplatňuje kombinace paracetamolu (působí proti bolesti a horečce), fenylefrinu (uvolňuje dýchací cesty) a dextromethorfanu (tlumí kašel). Paralen Grip chřipka a kašel je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení doprovázených suchým kašlem a ucpaným nosem. Přináší úlevu od horečky, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, suchého kašle, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím usnadňuje dýchání. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let s tělesnou hmotností nad 40 kg.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Paralen Grip chřipka a kašel užívat

Neužívejte Paralen Grip chřipka a kašel
 • jestliže jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin, dextromethorfan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže máte závažné onemocnění jater,
 • jestliže máte kašel s nadměrnou tvorbou hlenu,
 • jestliže trpíte závažnou formou určitého typu chudokrevnosti zvaného hemolytická anémie,
 • jestliže máte vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce a cév,
 • jestliže trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy (hypertyreóza),
 • jestliže máte cukrovku,
 • jestliže máte zelený zákal s úzkým úhlem (zvýšený nitrooční tlak),
 • jestliže současně užíváte:
 • léky k léčbě deprese či Parkinsonova onemocnění ze skupiny inhibitorů MAO nebo jste je užíval(a) v posledních 2 týdnech,
 • léky k léčbě deprese ze skupiny tricyklických antidepresiv,
 • léky na vysoký krevní tlak nebo srdeční onemocnění ze skupiny betablokátorů.
 • Pokud si nejste jisti, zda se vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem.
Upozornění a opatření Před užitím přípravku Paralen Grip chřipka a kašel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
 • jestliže jste muž a máte zvětšenou prostatu,
 • jestliže máte průduškové astma,
 • jestliže trpíte nedostatkem enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy,
 • jestliže máte onemocnění ledvin.
 • jestliže trpíte zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní léky proti zánětu a bolesti (NSAID).
Užívání vyšších než doporučených dávek paracetamolu (jedné z léčivých látek přípravku Paralen Grip chřipka a kašel) může vést k riziku závažného poškození funkce jater. Paralen Grip chřipka a kašel užívejte pouze v případě, že máte chřipku nebo nachlazení, které jsou doprovázené suchým kašlem a ucpaným nosem. Pokud nemáte všechny uvedené příznaky a projevil se u vás jen některý z nich, měl(a) byste užívat jiné léčivé přípravky určené k léčbě tohoto příznaku. Přípravek není určen pro děti mladší než 12 let. Další léčivé přípravky a přípravek Paralen Grip chřipka a kašel Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. O používání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte: - některé léky ovlivňující srážení krve (např. warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K), - léky podporující tvorbu hlenu a vykašlávání, - léky na epilepsii (např. glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, topiramát), - léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém, - některá antibiotika (rifampicin, flukloxacilin), - lék na HIV a AIDS zidovudin, - lék k léčbě dny probenecid, - lék na snížení tuků v krvi cholestyramin, - léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv, - jiné léky ovlivňující funkci jater - kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky, - léky na vysoký krevní tlak a na poruchy srdečního rytmu, - léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou. Některé léky mohou ovlivnit vstřebávání paracetamolu, včetně těch užívaných k léčbě vysokého cholesterolu (cholestyramin) a k léčbě nevolnosti a zvracení (metoklopramid, domperidon). Jestliže užíváte Paralen Grip chřipka a kašel, neužívejte jiné léky na chřipku a nachlazení nebo k omezení zduření nosní sliznice (dekongestiva) a jiné léky obsahující paracetamol. Přípravek Paralen Grip chřipka a kašel s jídlem, pitím a alkoholem Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte lék během jídla. Během léčby se nesmějí požívat alkoholické nápoje. Současné pití alkoholu může zvýšit riziko poškození jater. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Užívání přípravku Paralen Grip chřipka a kašel se v těhotenství a během kojení nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách). Pokud se však u vás během léčby objeví nežádoucí účinky, jako jsou bolesti hlavy, únava, malátnost nebo závratě, neměl(a) byste řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Paralen Grip chřipka a kašel užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dospělí a dospívající od 15 let 1–2 tablety podle potřeby až 4× denně, s časovým odstupem mezi jednotlivými dávkami nejméně 4 hod. Jednu tabletu je vhodné podávat u osob s hmotností do 60 kg, osoby s hmotností nad 60 kg mohou užívat až 2 tablety v jedné dávce. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Maximální denní dávka je 8 tablet Paralenu Grip chřipka a kašel za 24 hodin. Dospívající 12–15 let s tělesnou hmotností nad 40 kg 1 tableta podle potřeby v časovém odstupu nejméně 4–6 hodin. Maximální denní dávka je 6 tablet. Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater Před použitím přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem. Po posouzení vašeho zdravotního stavu vám může doporučit snížení dávek nebo prodloužení dávkovacího intervalu. Tablety se polykají celé, doporučujeme zapít tekutinou. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte lék během jídla. Obvyklá délka léčby je 3–5 dní. Přípravek nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů. Pokud se vaše obtíže zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, vyhledejte lékaře a poraďte se o dalším postupu. Užívejte přípravek pouze tak, jak je doporučeno. Nepřekračujte lékařem předepsanou dávku. Byly hlášeny případy zneužití dextromethorfanu, včetně případů u dětí a dospívajících. Jestliže jste užil(a) více přípravku Paralen Grip chřipka a kašel, než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování! Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Paralen Grip chřipka a kašel Pokud je třeba, užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny a maximální denní dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V případě, že se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích, přestaňte přípravek užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc: - nevolnost, kopřivka, náhlý otok (např. obličeje nebo hrdla), pocit tísně na hrudi spojený s dušností nebo ztíženým polykáním (příznaky anafylaxe). Frekvence výskytu výše uvedených nežádoucích účinků není známa. - otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku. Frekvence výskytu výše uvedených nežádoucích účinků není známa. - Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí: závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolesti břicha (příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic, v podobě vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). Kožní vyrážka se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže. Četnost výskytu výše uvedených závažných nežádoucích účinků nelze z dostupných údajů určit. V následující tabulce jsou shrnuty další nežádoucí účinky, které se objevily v souvislosti s užitím léčivých látek přípravku, rozdělené do skupin podle frekvence výskytu: Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 léčených): - bolesti hlavy*, únava, malátnost, nespavost, závratě (točení hlavy) Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 léčených): - zhoršená výslovnost* Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 léčených): - kožní alergické reakce, vyrážka včetně závažných kožních reakcí Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených): - pocit bušení srdce, změny krevního obrazu vč. závažného snížení počtu bílých krvinek, které může zvýšit pravděpodobnost infekce, rychlé mimovolní pohyby očí (nystagmus)*, zúžení průdušek, zvracení, průjem, zvýšení krevního tlaku, žloutenka Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): - zánět jater, který může vést k akutnímu jaternímu selhání - neurologické nálezy, jako jsou ospalost; točení hlavy; pocity na omdlení; porucha napětí svalů (dystonie), zejména u dětí - psychotické poruchy, včetně halucinací a zmatenosti; * byly pozorovány při vyšších dávkách dextromethorfanu. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 4/5webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Paralen Grip chřipka a kašel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek Paralen Grip chřipka a kašel Léčivými látkami jsou paracetamolum 500 mg, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 15 mg, phenylephrini hydrochloridum 5 mg v 1 potahované tabletě. Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 30, kyselina stearová 50 %. Potahová vrstva obsahuje hypromelosu 2910/5, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), simetikonovou emulzi SE4, mastek, hlinitý lak chinolinové žluti (E 104). Jak přípravek Paralen Grip chřipka a kašel vypadá a co obsahuje toto balení Popis přípravku: žluté podlouhlé bikonvexní potahované tablety. Balení obsahuje 12 nebo 24 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Příbalový leták PARALEN PLUS

potahované tablety Držitel registračního rozhodnutí / Výrobce Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Složení:

Léčivé látky: Paracetamolum 325 mg, Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg, Dextromethorphani hydrobromidum 15 mg v jedné potahované tabletě Pomocné látky: Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, povidon, předželatinovaný kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelózy, stearová kyselina, hypromelóza, makrogol, mastek, oxid titaničitý, simetikonová emulze , zeleň laková

Indikační skupina:

Analgetikum, antipyretikum, antitusikum, dekongestivum (tlumí bolest, snižuje horečku, tlumí kašel a snižuje zduření sliznic)

Charakteristika:

Paralen Plus je kombinovaný přípravek, který obsahuje tři účinné látky s následujícím působením:
 • paracetamol snižuje teplotu a tlumí bolest
 • pseudoefedrin odstraňuje zduření nosní sliznice
 • dextromethorfan potlačuje kašel přímým působením na centrum kašle v prodloužené míše, tento účinek je rychlý a přetrvává 4–6 hodin

Indikace:

Paralen Plus užívají dospělí a mladiství při léčbě horečnatých virových akutních i chronických onemocnění dýchacího ústrojí provázených suchým, dráždivým či záchvatovitým kašlem.

Kontraindikace:

Paralen Plus se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na paracetamol, pseudoefedrin, dextromethorfan nebo některou jinou složku přípravku. Paralen Plus nesmějí užívat pacienti se závažným onemocněním srdce, při závažné hypertenzi (vysokém krevním tlaku), padoucnici, u některých druhů chudokrevnosti a při závažné poruše funkce jater a ledvin, dále pak osoby, které dlouhodobě požívají alkohol. Paralen Plus nesmějí užívat pacienti, kteří jsou zároveň léčeni některými léky proti depresi (tzv. inhibitory monoaminooxidázy – IMAO) či do 14 dnů po jejich vysazení. U některých onemocnění je třeba zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Paralen Plus. Váš lékař má být proto informován o všech onemocněních, kterými trpíte, aby mohl posoudit vhodnost jeho podání. Pouze na doporučení lékaře můžete použít přípravek u onemocnění štítné žlázy, onemocnění srdce a cév, zvětšení prostaty, zeleného zákalu, průduškového astmatu, vředové choroby žaludku a dvanáctníku a u zhoršené průchodnosti mezi žaludkem a dvanáctníkem. Také pacienti užívající současně některé léky proti duševní depresi a léky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém (např. léky na spaní a uklidnění) mohou přípravek používat pouze po poradě s lékařem. Paralen Plus nesmějí užívat děti do 15 let. Užívání přípravku Paralen Plus v těhotenství a při kojení není dovoleno.

Nežádoucí účinky:

Paralen Plus je obvykle dobře snášen. Ojediněle se může objevit únava, malátnost, ospalost nebo naopak nespavost, úzkost, napětí a neklid, nevolnost, zažívací obtíže (pocit na zvracení, zvracení, průjem či zácpa), kožní vyrážka. Zřídka může být pozorována nepravidelná srdeční činnost či zvýšený krevní tlak. V případě výskytu těchto nežádoucích účinků či jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku Paralen Plus poraďte s lékařem.

Interakce:

Účinky Paralenu Plus a jiných přípravků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde zejména o léky proti depresi (tzv. tricyklická antidepresiva, SSRI) a léky, které tlumí činnost centrálního nervového systému (např. léky proti nespavosti, léky na uklidnění, léky proti bolesti, apod.). Paralen Plus nesmějí užívat pacienti, kteří jsou zároveň léčeni některými léky proti depresi (tzv. inhibitory monoaminooxidázy – IMAO) či do 14 dnů po jejich vysazení. Váš lékař má být proto informován o všech Vašich onemocněních a lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Paralen Plus užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Paralen Plus. Bez porady s lékařem neužívejte s přípravkem Paralen Plus žádné volně prodejné léky, zvl. pak léky podporující vykašlávání (tzv. expektorancia a mukolytika), protože Paralen Plus tlumí vykašlávání a vytvořený hlen by se mohl hromadit v dýchacích cestách.

Dávkování a způsob použití:

Paralen Plus se užívá 3 krát denně po 1 – 2 tabletách po dobu trvání obtíží, minimálně 3 dny, maximálně po dobu pěti dnů. Potahované tablety se polykají celé a zapíjejí malým množstvím tekutiny.

Upozornění:

Obvyklá délka léčby přípravkem Paralen Plus je 5 dní. O delším užívání léku se poraďte s lékařem. Pokud odkašláváte hleny, poraďte se o používání přípravku s lékařem. Přípravek může snížit schopnost reagovat u osob vykonávajících činnost vyžadující pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách, apod.). Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem vyvolejte zvracení a ihned vyhledejte lékaře! Některé z produktů metabolizmu pseudoefedrinu jsou na seznamu dopingových látek, proto je třeba vyvarovat se použití Paralenu plus u aktivních sportovců. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Bez doporučení lékaře neužívejte tento přípravek současně s jinými léky obsahujícími paracetamol.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě 10–25°C, v původním vnitřním obalu,vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkem.

Varování:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí. Balení: 12 nebo 24 potahovaných tablet

Příbalový leták PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI

(paracetamolum/cof­feinum) potahované tablety Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka
 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
V příbalovém letáku naleznete:
 1. Co je přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI užívat
 3. Jak se přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI a k čemu se používá

PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, která je účinná proti bolesti. Paracetamol zajišťuje úlevu při bolesti a snižuje tělesnou teplotu. Kofein zesiluje účinek paracetamolu a tím pomáhá zmírňovat bolest, působí proti únavě, mírně podporuje dýchání a krevní oběh u horečnatých onemocnění. PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI nedráždí žaludek. Neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 12 let. PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI je vhodný k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci. Přináší též úlevu od nepříjemných příznaků chřipky, nachlazení i bolestí v krku a snižuje horečku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI užívat

Neužívejte přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI
 • jestliže jste alergický/á na paracetamol, kofein (léčivé látky přípravku) nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • při žloutence, akutním zánětu jater, chronickém pití alkoholu,
 • pokud trpíte těžkým onemocněním jater nebo ledvin,
 • jestliže současně užíváte jiné léky poškozující játra,
 • jestliže trpíte hemolytickou anémií (nedostatek bílých krvinek) nebo deficitem enzymu glukózo-6– fosfáthydrogenázy (dědičné onemocnění vedoucí ke snížení počtu červených krvinek).
Pokud si nejste jisti, zda začít přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI užívat, poraďte se se svým lékařem. Upozornění a opatření Pokud se léčíte pro nějaké onemocnění jater nebo ledvin, poraďte se před užitím přípravku PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI se svým lékařem nebo lékárníkem, Pokud užíváte PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI, neužívejte jiné přípravky s obsahem paracetamolu. Užívání více než 6 g paracetamolu denně u dospělých může vést k závažnému poškození jater. Ačkoli poškození jater se může objevit i během požívání nižších dávek u pacientů s následujícími rizikovými faktory. Rizikové faktory: 1.)Pokud dlouhodobě užíváte přípravky jako je karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin nebo jiné přípravky, které indukují jaterní enzymy (viz bod Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky). 2.)Pravidelná konzumace vyšších dávek alkoholu. Dlouhodobou konzumací alkoholu se riziko toxicity paracetamolu pro játra významně zvyšuje, přičemž největší nebezpečí existuje u chronických alkoholiků, kteří krátkodobě (12 hodin) abstinují. Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Pokud užíváte PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI, neužívejte jiné přípravky s obsahem paracetamolu. Účinky přípravku PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI a účinky metoklopramidu, domperidonu, propanthelinia, cholestyraminu, klozapinu, salicylamidu a probenecidu se mohou navzájem ovlivňovat. Současné dlouhodobé užívání přípravku s léky proti epilepsii (fenobarbital, fenytoin, carbamazepin, lamotrigin), glutethimidu (léky na spaní), zidovudinem (proti HIV infekci a AIDS), isoniazidem (antibiotikum) nebo rifampicin (antibiotikum) může vést v některých případech k poškození funkce jater. Pravidelné denní užívání PARALENU EXTRA PROTI BOLESTI současně s některými léky ke snížení srážlivosti krve (warfarin) může vést ke zvýšení rizika krvácení. Není vhodné kombinovat PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI s přípravky obsahujícími kyselinu acetylsalicylovou kvůli zvýšenému riziku poškození ledvin. Pokud užíváte některý z výše uvedených léků, poraďte se před užitím přípravku PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI se svým lékařem nebo lékárníkem. V průběhu užívání přípravku omezte příjem produktů obsahujících kofein (léky, káva, čaj, kola), protože vyšší dávky kofeinu mohou vyvolat nervozitu, nespavost a výjimečně i zrychlení srdeční činnosti. Užívání přípravku PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI s jídlem a pitím Přípravek se může užívat nezávisle na jídle. V průběhu léčby nesmíte pít alkoholické nápoje a měli byste omezit pití nápojů s kofeinem (káva, čaj, kola).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI není vhodné podávat v prvním trimestru těhotenství. V dalším průběhu těhotenství musí podávání zvážit lékař. Pokud se PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI používá krátkodobě, není třeba přerušit kojení, ale je nutné pečlivě sledovat kojence. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Pozornost není ovlivněna.

3. Jak se přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dospělí a mladiství: 1–2 tablety dle potřeby až 4krát denně v časových odstupech nejméně 4 hodin. Jedna dávka 1 tablety je vhodná pro jednotlivce s hmotností méně než 60 kg, zatímco jedna dávka 2 tablet je vhodná pouze pro jednotlivce o hmotnosti 60 kg a více. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin. Děti 12–15 let: 1 tabletu nejvýše 3krát denně s odstupem nejméně 6 hodin. Nejvyšší jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávejte více než 3 tablety za 24 hodin. Dětem do 12 let přípravek nepodávejte. Nepřekračujte doporučené dávkování. Tablety zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny. Neužívejte léčivý přípravek bez doporučení lékaře déle než 7 dní. Nedochází-li ke zmírnění příznaků onemocnění do 3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI, než jste měl(a) Konzumace 6 g paracetamolu a více může vést k poškození jater. K příznakům předávkování paracetamolu během prvních 24 hodin patří bledost, nevolnost, zvracení, nechutenství a bolest břicha. Během 12–48 hodin po požití se mohou objevit příznaky poškození jater. U závažné otravy může selhání jater vyústit v encefalopatii (poškození mozkové funkce), zvýšenou krvácivost, pokles hodnoty cukru v krvi, otok mozku a smrt. Akutní selhání ledvin, které se projevuje především jako bolest v bedrech, stopami krve a bílkovin v moči, se může objevit nezávisle na poškození jater. Při předávkování byl zaznamenán také nepravidelný srdeční tep a pankreatitida (zánětlivé onemocnění slinivky břišní, které se projevuje jako bolest břicha a zvracení). Vysoké dávky kofeinu mohou vyvolat bolesti hlavy, třes, nervozitu a podráždění. V případě předávkování ihned vyhledejte lékaře, dokonce i tehdy, cítíte-li se dobře, kvůli nebezpečí pozdějšího vážného poškození jater. Všechny zbývající tablety vezměte s sebou k lékaři. Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI Pokud je třeba, užijte vynechanou dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Další dávku neužívejte dříve než za 4 hodiny. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jestliže se objeví náhlé, neočekávané stavy jako např. kopřivka nebo obtíže s dechem, přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře. Při užívání paracetamolu nebo kofeinu (léčivé látky přípravku PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu: Časté (možnost výskytu u 1–10 pacientů ze 100):
 • neklid, nespavost, pocit na zvracení.
Vzácné (možnost výskytu u 1 –10 pacientů z 10 000):
 • kožní alergické reakce, kožní vyrážka.
Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10 000):
 • zúžení průdušek, žloutenka, poruchy krvetvorby
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI obsahuje Léčivými látkami jsou: paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg v 1 potahované tabletě. Dalšími složkami jsou: předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon 30, sodná sůl kroskarmelosy, kyselina stearová 95%, mikrokrystalická celulosa, hypromelosa 2910/5, makrogol 6000, oxid titaničitý, simetikonová emulze SE 4, mastek. Jak přípravek PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI vypadá a co obsahuje toto balení PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI jsou téměř bílé až nažloutlé bikonvexní potahované tablety, na jedné straně vyraženo „PARALEN EXTRA“. Balení obsahuje 12 nebo 24 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Zentiva k.s., Praha Česká republika Tento léčivý přípravek je v členských státech EEA registrován pod následujícími názvy: Česká Republika: PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI

Recenze

Hodnocení: 89 %

top