Guajacuran obsahuje léčivou látku guajfenesin. Snižuje psychické a emoční napětí s pocitem úzkosti, má mírně sedativní (zklidňující) účinky, snižuje svalové napětí a působí expektoračně (podporuje vykašlávání). Ve vyšších dávkách tlumí křeče a snižuje napětí kosterního svalstva.

Zobrazeny 3 výsledky

Více o lécích Guajacuran

Příbalový leták GUAJACURAN 5% roztok

Guaifenesinum Injekční roztok

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

  1. Co je přípravek Guajacuran 5% a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Guajacuran 5% používat
  3. Jak se přípravek Guajacuran 5% používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Guajacuran 5% uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Guajacuran 5% a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Guajacuran 5% je guajfenesin. Guajfenesin snižuje psychické a emoční napětí s pocitem úzkosti, má mírně sedativní (zklidňující) účinky, snižuje svalové napětí a působí expektoračně (podporuje vykašlávání). Ve vyšších dávkách tlumí křeče a snižuje napětí kosterního svalstva.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Guajacuran 5% používat

Nepoužívejte přípravek Guajacuran 5% Jestliže jste alergický(á) na guajfenesin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Při myasthenia gravis a myastenickém syndromu (nervosvalové charakterizované nadměrnou svalovou slabostí a unavitelností) onemocnění. Upozornění a opatření Přípravek není vhodný pro děti mladší než 6 let, pro podání dětem starším 6 let musí být skutečně závažné důvody. Děti, kterým byl přípravek podán, by měly být pod zvýšeným dohledem. Další léčivé přípravky a přípravek Guajacuran 5% Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinek guajfenesinu je zvyšován působením lithia a hořčíku, lze jej kombinovat s neuroleptiky (léky k terapii psychóz), zvyšuje analgetický účinek paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové, zesiluje tlumivý účinek alkoholu, sedativ (zklidňující léky) a celkových anestetik (používaných k narkóze) na centrální nervovou soustavu. Zvyšuje i účinek myorelaxancií (léků uvolňující svalové napětí) s jiným mechanismem účinku. Přípravek Guajacuran 5% s jídlem, pitím a alkoholem Po dobu léčby přípravkem Guajacuran 5% se nedoporučuje pít alkoholické nápoje. Těhotenství, kojení a fertilita Přípravek se nedoporučuje podávat v době těhotenství a při kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.). Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Guajacuran 5% používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se podávají 2 ampulky denně (20 ml) intravenózně (do žíly) nebo v kapénkové infuzi v 5% glukose. Při léčbě tetanu se Guajacuran 5% podává zvolna intravenózně, obvykle v dávkách 2 – 4 ampulky (20 – 40 ml), opakovaných podle potřeby. K dosažení myorelaxačního účinku v anesteziologii se podává 10 – 30 ml injekčního roztoku, tj. l – 3 ampulky intravenózně, účinek nastupuje za 3 – 5 minut a trvá 18 – 25 minut. Jestliže jste použil/a více přípravku Guajacuran 5%, než jste měl/a Protože je přípravek podáván zdravotnickým pracovníkem, je možnost předávkování velmi malá. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vzácné: (může se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): závratě, ospalost, pocit na zvracení, zvracení, lehká svalová slabost, únava. Velmi vzácné:( může se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů): lehké kožní projevy, přechodné změny v krevním obraze. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně posupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Guajacuran 5% uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Přípravek Guajacuran 5% nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu (EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek poškození léku (změna zabarvení, viditelné částice v roztoku). Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Guajacuran 5% obsahuje Léčivou látkou je guaifenesinum (0,5 g v 10 ml injekčního roztoku). Pomocnými látkami jsou glukosa, chlorid sodný, voda na injekci. Jak přípravek Guajacuran 5% vypadá a co obsahuje toto balení Čirý, bezbarvý až slabě hnědožlutý injekční roztok bez mechanických nečistot. 310 ampulí, 1 ampule obsahuje 10 ml injekčního roztoku. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Zentiva, k. s., Praha, Česká republika.  

Příbalový leták GUAJACURAN obalené tablety

(Guaifenesinum) obalené tablety Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Složení

Účinná látka: Guaifenesinum 200 mg v 1 tabletě Pomocné látky: Laktóza, kukuřičný škrob, sacharóza, mastek, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, želatina, tristearan hlinitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycerol, oxid titaničitý, sodná sůl karmelosy, smaragdová zeleň, bílý a karnaubský vosk, arabská klovatina Indikační skupina Anxiolytikum, centrální myorelaxans

Charakteristika

Guajacuran snižuje duševní a emoční napětí s pocitem úzkosti, má slabé zklidňující účinky a usnadňuje vykašlávání. Ve vyšších dávkách tlumí křeče a napětí kosterního svalstva.

Indikace

Guajacuran se používá při duševním napětí, úzkosti, trémě, nervozitě před menstruací, bolestech hlavy podmíněných duševním napětím a zvýšeným napětím šíjových svalů. Přípravek se používá u dětí starších 6 let a u dospělých. Kontraindikace Guajacuran se nepoužívá při přecitlivělosti na guaifenesin nebo na některou pomocnou látku, při myasthenia gravis a myastenickém syndromu. Přípravek není vhodné užívat v těhotenství a při kojení. Přípravek není vhodný pro děti mladší než 6 let. Dětem starším 6 let se podává Guajacuran pouze na doporučení lékaře.

Nežádoucí účinky

Guajacuran je v doporučených dávkách dobře snášen, během léčby se mohou vzácně vyskytnout nežádoucí účinky jako nevolnost, zvracení, ospalost, lehká svalová slabost a únava, ojediněle lehké kožní projevy či přechodné změny v krevním obraze. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání a podávání přípravku dětem poraďte s lékařem.

Interakce

Účinky Guajacuranu a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde především o léky proti nachlazení a bolestem s obsahem paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové, léky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém včetně alkoholu a jiná léčiva, která rovněž uvolňují napětí kosterního svalstva. Účinek Guajacuranu je zvyšován léky s obsahem lithia a magnézia. Užíváte-li jiné léky, a to na lékařský předpis nebo i bez něj, poraďte se o vhodnosti současného užívání Guajacuranu s lékařem a bez porady s ním Guajacuran neužívejte. Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Guajacuran.

Dávkování a způsob použití

Pokud lékař nedoporučí jinak, dospělí užívají 3× denně 1 tabletu, výjimečně 2 – 5× denně 2 tablety s odstupem nejméně 4 hodiny. Maximální denní dávka je 12 tablet Dětem ve věku 6 – 12 let se podává 1 tableta 1 – 2× denně, dětem ve věku 12 – 15 let 1 tableta 2× denně vždy po konzultaci s lékařem. Ke zklidnění při trémě a stavech úzkosti stačí jednorázově užít 1 tabletu 25 – 30 minut před veřejným vystoupením.

Další informace

Upozornění Jestliže Vaše obtíže neustupují během 3 dnů léčby Guajacuranem nebo dojde ke zhoršení stavu, obraťte se na lékaře. Při dlouhodobém používání Guajacuranu je třeba průběžná kontrola u lékaře. Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost můžete proto vykonávat proto pouze na základě výslovného souhlasu lékaře. Rovněž činnost dětí užívajících Guajacuran může být nepříznivě ovlivněna a měla by být pod zvýšeným dohledem. Při předávkování nebo náhodném požití více dražé dítětem vyhledejte lékaře. Uchovávání Léčivý přípravek uchovávejte v suchu při teplotě 10–25°C. Varování Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dětí. Balení 30 obalených tablet

Recenze

Hodnocení: 96 %

top