Panthenol podporuje hojení kůže a sliznic, tj. poranění kůže jako odřeniny, popáleniny, opaření, aseptické operační rány, špatně se hojící kožní transplantáty, trhliny v kůži u málo elastické pokožky – (praskliny, trhliny).

Zobrazeno 1–12 z 197 výsledků

Více o lécích Panthenol

Příbalový leták Panthenol Spray

dexpanthenolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Panthenol Spray a k čemu se používá

Dexpanthenol je analog kyseliny pantothenové (vitamín B5), který se podílí na řadě reakcí v organismu a je potřebný pro normální činnost epitelu (povrchových kožních a slizničních buněk). Panthenol Spray podporuje hojení kůže a sliznic, tj. poranění kůže jako odřeniny, popáleniny, opaření, aseptické operační rány, špatně se hojící kožní transplantáty, trhliny v kůži u málo elastické pokožky – fisury, ragády (praskliny, trhliny). Dále napomáhá léčení puchýřovitých zánětů kůže, zánětů kůže vyvolaných slunečním zářením a oparů způsobených slunečním zářením. Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a může být použit (pod dohledem dospělých) u dětí všech věkových skupin.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Panthenol Spray používat

Nepoužívejte přípravek Panthenol Spray:
  • jestliže jste alergický(á) na dexpanthenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření Před použitím přípravku Panthenol Spray se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Při předávkování přípravku nejsou nutná žádná zvláštní opatření. Astmatici, příp. osoby s onemocněním dýchacích cest by se neměli při aplikaci přípravku nadýchat hnacích plynů, protože by mohlo dojít podrážděním sliznice k vyvolání astmatických potíží. Při používání přípravku Panthenol Spray na pohlavní orgány nebo do oblasti konečníku a současném použití kondomů může díky parafínu, který je obsažený v přípravku, dojít ke zjemnění pevnosti kondomu a tím k narušení jeho bezpečnosti. Další léčivé přípravky a přípravek Panthenol Spray Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Interakce nejsou dosud známé. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Panthenol Spray mohou používat i těhotné a kojící ženy. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Panthenol Spray nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Panthenol Spray obsahuje cetylstearylalkohol Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Jak se přípravek Panthenol Spray používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař nedoporučí jinak, nanáší se přípravek na postižené místo několikrát denně ze vzdálenosti 10–20 cm. Při aplikaci přípravku držte nádobu svisle, dávkovacím ventilem nahoru. Před každým použitím nádobu silně protřepte. Bez porady s lékařem můžete přípravek používat na nemocnou kůži nejdéle 14 dní.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pouze vzácně dochází k reakcím z přecitlivělosti na obsahové látky přípravku projevující se svěděním kůže, kopřivkou nebo vyrážkou. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. Lékaře vyhledejte i v případě, že se hojení nezlepšuje či dokonce zhoršuje. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Panthenol Spray uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí, Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nádobka je pod tlakem, chraňte ji před přímým slunečným zářením a teplotami nad 50 °C. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty. Po spotřebování neotvírejte nádobku násilím, nespalujte v ohni. Pozor – hořlavina. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Panthenol Spray obsahuje
  • Léčivou látkou je dexpanthenolum. Sto gramů spreje obsahuje dexpanthenolum 4,63g.
  • Dalšími složkami jsou zvlášť tekutý vosk, emulgující cetylstearylalkohol, lehký tekutý parafin, peroctová kyselina, čištěná voda, směs propanu, butanu a isobutanu jako plynů napomáhajících rozprašování spreje.
Jak přípravek Panthenol Spray vypadá a co obsahuje toto balení Panthenol spray je bílá pěna s mírně kyselým zápachem. 1 x 130 g Hliníková tlaková nádobka s vnitřním ochranným lakem, který je v přímém styku s přípravkem. Nádobka je uzavřena dávkovacím ventilem a plastovým krytem, krabička. Držitel rozhodnutí o registraci PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Česká republika Výrobce Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173 135 81 Berlín, Německo

Příbalový leták Panthenol tablety - 100 mg JENAPHARM

(Dexpanthenolum) tablety Držitel rozhodnutí o registraci : QUINTESENCE s.r.o. Tenisová 845/6 102 00 Praha 10 Výrobce: mibe GmbH, Arzneimittel, Münchener Straße 15 06796 Brehna Německo

Složení

Léčivá látka: Dexpanthenolum (dexpanthenol) 100 mg v 1 tabletě Pomocné látky: Koloidní bezvodý oxid křemičitý, sacharóza, sodná sůl sacharinu, želatina, magnesiumstearát, bramborový škrob, glycerol 85%, mastek, čištěná voda

Indikační skupina:

Vitamíny, vitageny

Charakteristika:

Přípravek Panthenol 100 mg JENAPHARM obsahuje jako léčivou látku dexpanthenol, který se dobře vstřebává z trávicího ústrojí a v těle se mění na kyselinu pantothenovou, známou jako vitamin skupiny B. Kyselina pantothenová je nutná pro množství pochodů látkové přeměny a při jejím nedostatku vzniká řada chorobných projevů zejména na kůži a sliznicích, dochází i ke snížení celkové odolnosti, objevuje se slabost a nervové poruchy.

Indikace:

Panthenol 100 mg JENAPHARM tablety mohou užívat dospělí a děti od 14 let věku. Bez doporučení lékaře mohou přípravek užívat dospělí a děti od 14 let při zánětech horních cest dýchacích. Na doporučení lékaře mohou přípravek užívat dospělí a děti od 14 let věku při zánětech ústní sliznice, při zánětech horních cest dýchacích (záněty hltanu, průdušek, průdušnice, hrtanu, záněty nosní sliznice) dále k doléčování po operaci mandlí, k léčbě projevů nedostatku kyseliny pantothenové, které nelze zvládnout prostou úpravou diety, například při mravenčení a bolestech prstů a plosky nohy („burning-feetsyndrom“, příznaky palčivosti nohou); tyto příznaky vyvolává nedostatek pantothenové kyseliny.

Kontraindikace:

Kdy se nesmí přípravek užívat? Panthenol 100 mg JENAPHARM nesmějí užívat pacienti přecitlivělí na dexpanthenol nebo některou jinou složku přípravku. Co je nutné vzít v úvahu u dětí? Přestože neexistují důkazy toxického účinku dexpanthenolu u lidí, nedoporučuje se podávat Panthenol 100 mg JENAPHARM dětem mladším než 14 let vzhledem k vysoké dávce. O použití u mladších dětí musí rozhodnout lékař. Co je nutné vzít v úvahu u těhotných nebo kojících žen? Během těhotenství a kojení by měla být doporučená denní dávka vitamínů zajištěna vyváženou stravou. Vzhledem k množství účinné látky v tomto přípravku, je jeho užívání odůvodněno pouze v případě léčby vitamínové deficience (nedostatku). Proto používání tohoto přípravku během těhotenství a kojení by mělo být pouze na doporučení lékaře. Přestože do této doby nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky, měl by lékař posoudit prospěch a případná rizika před zahájením léčby akutních nebakteriálních zánětů hltanu tímto přípravkem v době těhotenství nebo kojení. O používání přípravku Panthenol 100 mg JENAPHARM v období těhotenství neexistují žádné systematické studie. Dexpanthenol je vylučován do mateřského mléka.

Nežádoucí účinky:

Jaké nežádoucí účinky se mohou vyskytnout během užívání Panthenol 100 mg JENAPHARM? Vzácně se mohou vyskytnout projevy přecitlivělosti na dexpanthenol nebo na některou jinou složku přípravku, které se projevují svěděním kůže, kopřivkou nebo vyrážkou. V případě výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí informujte lékaře nebo lékárníka.

Interakce:

Které jiné léky ovlivňují účinek Panthenol 100 mg JENAPHARM tablet a co musí být bráno v úvahu, pokud užíváte tento přípravek společně s jinými léky? Nejsou dosud známy žádné lékové interakce.

Dávkování a způsob použití:

Pro dosažení nejlepšího účinku, prosíme, dodržujte následující pokyny. Pokud lékař neurčil jinak, užívá se Panthenol 100 mg JENAPHARM zpravidla takto: K podpoře hojení při onemocnění sliznic užívají dospělí a děti od 14 let 200 až 400 mg denně, to odpovídá 2 až 4 tabletám Panthenol 100 mg JENAPHARM denně. Jednotlivá dávka je jedna tableta, která se pomalu nechá rozpustit v ústech. Interval mezi dvěma dávkami by neměl být kratší než 2 hodiny. Při stavech z nedostatku kyseliny pantothenové se denně užívá 1 tableta (tj. 100 mg) Panthenol 100 mg JENAPHARM. Tableta se polyká a zapíjí se malým množstvím vody, nezávisle na jídle. Jak dlouho se Panthenol 100 mg JENAPHARM užívá? Délka užívání závisí na klinickém obrazu. Bez porady s lékařem nesmí dospělí užívat přípravek déle než 7 dní. Dětem smí být přípravek podáván bez porady s lékařem nejvýše po dobu 3 dnů. Jestliže se však do této doby příznaky onemocnění nezlepší nebo se naopak zhoršují, poraďte se o dalším užívání (podávání dítěti) přípravku s lékařem.

Upozornění:

O vhodnosti současného užívání přípravku a jiných léků se poraďte s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte (nepodávejte dítěti) žádné další přípravky obsahující tento vitamín. Při náhodném požití většího množství tablet dítětem se poraďte s lékařem. Tento přípravek obsahuje glycerol. Glycerol je škodlivý, je-li užíván ve vysokých dávkách a může způsobit bolest hlavy, žaludeční potíže (nevolnost) a průjem. Tento přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Uchovávání: Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 ˚C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Varování:

Panthenol 100 mg JENAPHARM se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Balení: 20 tablet

Recenze

Hodnocení: 94 %

top